Nyhetsarkiv

2021-05-19

Nyhetsbrev maj 2021

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

Kallelse till bolagsstämma 27 juni 2019 kl 14.00

KALLADE
Aktieägarna i Gotland Whisky AB.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1 Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
2 Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Val av en eller två justeringsmän
4 Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad
5 Godkännande av dagordningen
6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7  Beslut om:
a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b)  Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c)  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
9 Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
10 Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN
Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till info@gotlandwhisky.se. Det går även bra att skicka anmälan till bolagets huvudkontor; Gotland Whisky AB, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.
Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast
2019-06-24 kl 13.00.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2019-06-19.

Visby den 19 maj 2019
Styrelsen i Gotland Whisky AB

 

Årsredovisning 2018
 

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 498 27 29 00 • Mail: info@gotlandwhisky.se