Nyhetsarkiv

2021-05-19

Nyhetsbrev maj 2021

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

2018-06-27

Glad midsommar

2018-05-17

Nyhetsbrev maj 2018

2017-05-23

Nyhetsbev maj 2017

2016-04-15

Nyemission 2016

2016-03-07

Nyhetsbev mars 2016

2015-07-01

Årsstämman 2014

2015-04-11

Nyhetsbrev maj 2015

2014-10-09

Nyemission 2014

2014-07-03

Besök från Hven

2013-09-06

Drygt 500 besökare

2013-07-15

Årsstämman 2013

2012-08-20

Kvarnen på plats

2012-07-06

Nyhetsmorgon i TV4

2012-06-28

Årsstämman 2012

2011-11-10

Svenska Whiskyresan

Bolagsstämma 28 juni kl 14.00

KALLELSE

TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Bolag

Gotland Whisky AB

Datum för årsstämma

2016-06-28

Tidpunkt för årsstämma

Kl 14.00

Plats för årsstämma

Roma sockerbruk, Romakloster

KALLADE

Aktieägarna i Gotland Whisky AB.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1       Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman

2       Upprättande och godkännande av röstlängd

3       Val av en eller två justeringsmän

4       Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad

5       Godkännande av dagordningen

6       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

7        Beslut om:
          a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
          b)  Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
          c)  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8        Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

9        Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

10      Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

 

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till info@gotlandwhisky.se. Det går även bra att skicka anmälan till bolagets huvudkontor; Gotland Whisky AB, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.

Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast
2016-06-24 kl 13.00.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2016-06-19.

Hemsidan www.gotlandwhisky.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.

Visby den 20 maj 2016

Styrelsen i Gotland Whisky AB

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 73-596 37 57 • Mail: info@gotlandwhisky.se