Nyhetsarkiv

2021-05-19

Nyhetsbrev maj 2021

2020-02-28

Februari nyhetsbrev

2019-09-29

Höstnyheter

2019-04-09

April - vårtider

2019-03-10

Gotland i Malmö

2019-02-10

Mässtider

2018-12-07

Decembertider

2018-06-27

Glad midsommar

2018-05-17

Nyhetsbrev maj 2018

2017-05-23

Nyhetsbev maj 2017

2016-04-15

Nyemission 2016

2016-03-07

Nyhetsbev mars 2016

2015-07-01

Årsstämman 2014

2015-04-11

Nyhetsbrev maj 2015

2014-10-09

Nyemission 2014

2014-07-03

Besök från Hven

2013-09-06

Drygt 500 besökare

2013-07-15

Årsstämman 2013

2012-08-20

Kvarnen på plats

2012-07-06

Nyhetsmorgon i TV4

2012-06-28

Årsstämman 2012

2011-11-10

Svenska Whiskyresan

Kallelse till årsstämman 2013

KALLADE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Datum: 2013-06-25
Tidpunkt: Kl. 14.00
Plats: Roma Sockerbruk, Romakloster

------------------------

KALLADE

Aktieägarna i Gotland Whisky AB.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§1  Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman

§2  Upprättande och godkännande av röstlängd

§3  Val av en eller två justeringsmän

§4  Prövande av om årsstämma blivit behörigen sammankallad

§5  Godkännande av dagordningen

§6  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

§7  Beslut om:

a)  Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

b)  Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c)  Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

§8  Beslut enligt Aktiebolagslagen 13 kap. 35 § att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission inom ramen för gällande bolagsordning. Styrelsens förslag till beslut hålls tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före årsstämman. Kopia av handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman

§9  Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

§10  Val av styrelse och i förekommande fall revisorer

§11  Förslag till ändring av §8 Kallelse i bolagsordningen

§12  Annat ärende, som ska tas upp på årsstämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till info@gotlandwhisky.se. Det går även bra att skicka anmälan till bolagets huvudkontor; Gotland Whisky AB, Sockerbruket, 622 54 Romakloster.

Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast
2013-06-21 kl 13.00. 

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2013-06-16.

Hemsidan www.gotlandwhisky.se kommer löpande uppdateras med övrig information kring årsstämman. 

Visby den 24 maj 2013

Styrelsen i Gotland Whisky AB

 

-------

Gotland Whisky • Sockerbruket 622 54 Romakloster • Tel: +46 73-596 37 57 • Mail: info@gotlandwhisky.se